Shaikh Azeemuddin

 

Shaikh Azeemuddin was one of the sons of Abadi Begum and Shaikh Kareem Baksh.

 

Relatives :

Mother : Abadi Begum
Father : Shaikh Kareem Baksh
Brother : Shaikh Azizuddin
Sister : Rahmat Jan
Sister : Bibi Jan